صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 56,331,543,946
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: حبیب فرجی دانا 18,684
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 31,316 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,059,802
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/04/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,014,962
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/01/26‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,014,962
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود