صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 36,931,610,711
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: زهرا مولایی 13,088
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,912 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,844,086
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/04/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,821,792
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/07/28‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,821,792
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود