صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 34,988,260,003
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: زهرا مولایی 12,454
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,546 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,833,739
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/04/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,809,399
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/08/06‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,809,399
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود