اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/19
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,237
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,763
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 15,481,831,246
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,696,151
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,653,961
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,653,961
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرس : موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : زهرا درخشان
مدیر ثبت : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/19 3,696,151 3,653,961 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,481,831,246
  2 1396/09/18 3,695,127 3,652,894 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,477,310,068
  3 1396/09/17 3,706,235 3,663,815 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,523,582,826
  4 1396/09/16 3,706,294 3,663,874 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,523,833,136
  5 1396/09/15 3,706,354 3,663,933 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,524,085,279
  6 1396/09/14 3,706,414 3,663,993 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,524,339,253
  7 1396/09/13 3,688,041 3,645,892 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,447,642,940
  8 1396/09/12 3,680,217 3,638,525 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,416,428,636
  9 1396/09/11 3,697,364 3,655,446 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,488,124,581
  10 1396/09/10 3,691,631 3,649,799 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,464,196,494
  11 1396/09/09 3,691,683 3,649,850 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,464,415,922
  12 1396/09/08 3,691,735 3,649,903 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,464,637,174
  13 1396/09/07 3,696,835 3,654,963 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,486,080,114
  14 1396/09/06 3,669,533 3,628,058 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,372,083,493
  15 1396/09/05 3,669,580 3,628,106 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,372,283,253
  16 1396/09/04 3,649,691 3,608,519 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,289,295,423
  17 1396/09/03 3,603,181 3,562,976 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,096,330,031
  18 1396/09/02 3,603,225 3,563,020 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,096,515,010
  19 1396/09/01 3,603,269 3,563,064 0 0 49,078 0 44,841 4,237 15,096,701,825
  20 1396/08/30 3,566,444 3,526,725 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,942,732,160
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق