صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 49,327,831,263
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: حبیب فرجی دانا 16,703
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 33,297 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,997,090
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/04/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,953,232
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/05/05‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,953,232
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود