صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 21,551,066,355
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید علی هاشمی فشارکی 9,190
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 40,810 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,373,041
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/04/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,345,056
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/11/04‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,345,056
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود