صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 26,544,165,913
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: زهرا مولایی 10,501
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,499 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,564,316
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/04/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,527,775
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/30‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,527,775
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود