صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 36,429,067,000
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: حبیب فرجی دانا 13,111
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,889 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,806,140
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/04/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,778,512
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/06/28‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,778,512
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود