صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 19,327,246,431
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید علی هاشمی فشارکی 8,358
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 41,642 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,344,425
تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,312,425
تاریخ محاسبه NAV: 1394/04/13 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,312,425
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود