صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری توسعه اندیشه دانا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: کارگزاری توسعه اندیشه دانا 34,941,689,806
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: زهرا مولایی 12,461
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,539 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,828,187
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/04/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,804,084
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/08/03‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,804,084
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود