ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 24,122 74.14 12,721 80.16 13,810 83.04 6,390 53.17
اوراق 3,964 12.18 2,151 13.55 1,537 9.24 0 0
وجه نقد 419 1.29 282 1.78 112 0.67 126 1.05
سایر دارایی ها 1,073 3.3 713 4.49 1,168 7.02 5,499 45.76
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,350 34.88 6,753 42.55 7,326 44.05 5,025 41.81
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق