ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/20 6,390 53.18 % 0 0 % 126 1.05 % 5,499 45.76 % 5,025 41.82 %
2 1396/10/19 6,773 52.83 % 0 0 % 9 0.07 % 6,036 47.08 % 5,198 40.55 %
3 1396/10/18 8,764 52.36 % 0 0 % 2,103 12.57 % 5,871 35.07 % 5,606 33.5 %
4 1396/10/17 11,701 70.09 % 0 0 % 26 0.16 % 4,966 29.75 % 7,744 46.39 %
5 1396/10/16 12,972 77.76 % 1,568 9.4 % 0 0.01 % 2,140 12.83 % 7,496 44.93 %
6 1396/10/15 14,703 87.84 % 1,569 9.37 % 24 0.15 % 439 2.63 % 7,542 45.06 %
7 1396/10/14 14,703 87.85 % 1,568 9.37 % 24 0.15 % 439 2.63 % 7,542 45.07 %
8 1396/10/13 14,703 87.85 % 1,592 9.51 % 0 0 % 440 2.63 % 7,542 45.07 %
9 1396/10/12 14,717 87.92 % 1,580 9.44 % 0 0 % 440 2.63 % 7,536 45.02 %
10 1396/10/11 14,854 87.98 % 1,587 9.4 % 0 0 % 441 2.61 % 7,504 44.45 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق